กลับหน้าหลัก

นายรักชาติ ข้างแก้ว
ผู้อำนวนการ โรงเรียนผังปาล์ม 3


ระวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
สาขา
สถานศึกษา
ประถมศึกษา
ประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6 )
โรงเรียนคลองลำยุง จ.พัทลุง
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3)
โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6)
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง
ปริญญาตรี
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาลัยครูสงขลา จ.สงขลา
ปริญญาโท
วิชา เอกไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา
วิชา เอกการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประกาศนียบัตรการศึกษา


สาขา การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา
(Education adminitration and management )
มหาวิทยาลัยโกเบ (KOBE UNIVERSITY) ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติการรับราชการ

วันที่
สถานศึกษา
ตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2529

โรงเรียนผังปาล์ม 1 (สาขา บ้านมะนัง) สปอ.ควนกาหลง สปจ.สตูล
อาจารย์ 1 ระดับ 3

1 เมษายน 2533
โรงเรียนผังปาล์ม 3 สปอ.ควนกาหลง สปจ.สตูล
อาจารย์ 1 ระดับ 3
16 กันยายน 2537
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย สปอ.เมือง สปจ.สตูล
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 5
16 กรกฎาคม 2538
โรงเรียนผังปาล์ม 2 สปก.มะนัง สปจ.สตูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 5
13 ธันวาคม 2547
โรงเรียนบ้านควน สปอ.เมือง สปจ.สตูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กันยายน 2548
โรงเรียนผังปาล์ม 3 สพท.สตูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประวัติการศึกษาอบรม / ดูงาน

หลักสูตร
สถานที่
เตรียมผู้บริหารสถานศึกษา
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา เขตการศึกษา 2 จ.ยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง
สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
IN-SERVICE TRAINNING FOR TEACHERS
สาขาการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานด้านการศึกษา
ประเทศมาเลเซีย (พ.ศ. 2549)
ศึกษาดูงานด้านการศึกษา
ประเทศสิงคโปร์ ( พ.ศ. 2549)


ประสบการณ์การปฏิบัติงานอื่นๆ

- คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปาล์มพัฒนา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
- คณะกรรมการคุรุสภากิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
- คณะกรรมการการประถมศึกษากิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
- คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสตูล
- คณะกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสตูล
- รักษาการหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
- ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต

 

ผลงานด้านวิชาการ

ประเภทงานวิจัย
การศึกษาภาษิตชาวบ้านในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนผังปาล์ม 2 สพท.สตูล
A COMPARATIVE EDUCATION ADMINISTATION IN JAPAN AND THAILAND ( CESESTUDY OF PUBLIC PRIMARY EDUCATION)
เอกสารทางวิชาการ
คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทคนิค:การศึกษารายกรณี เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
การจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการ